2: College or University, Part1: What is a College? (کالج یا دانشگاه، قسمت اول: کالج چیه؟) artwork
Real Life in Canada

2: College or University, Part1: What is a College? (کالج یا دانشگاه، قسمت اول: کالج چیه؟)

  • E2
  • 15:57
  • September 25th 2020

در دومین اپیزود تولید شده توسط زندگی حقیقی در کانادا، مجید بسطامی به مقایسه‌ی میان دانشگاه و کالج می‌پردازد. در قسمت اول از این مقایسه، از این بحث می‌شود که واژه «کالج» برای چه مراکزی بکار گرفته می‌شود و چرا مهم است تا آنها را با هم اشتباه نگیریم و بدانیم که دقیقا چه نوع کالجی را با دانشگاه مقایسه می‌کنیم.

Music: Light Dance Corporate Loop

Copyright: soundbounce

Real Life in Canada

گفته‌های مفید و کاربردی برای کار، تحصیل، راه‌اندازی بیزینس و در یک کلام زندگی در کانادا توسط مجید بسطامی

محصولی از زندگی حقیقی در کانادا